1. Ταυτότητα εμπόρου
  • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «FOUR STARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «FOUR STARS ΙΚΕ», που εδρεύει στην Νέα Καρυά του Δήμου Χρυσούπολης Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 801137169 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149952130000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως η «Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης αφορούν όλες τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες καταρτίζονται εξ αποστάσεως μέσω της ιστοσελίδας www.fourstars.eu.
  • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την ελληνική νομοθεσία μία παροχή υπηρεσιών θεωρείται ως συναφθείσα εξ αποστάσεως.
  • Οι όροι και προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
 3. Παροχή Υπηρεσιών
  • Οι υπηρεσίες της Εταιρείας συνίστανται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, στην ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και σκαφών αναψυχής, καθώς και στην ενοικίαση των οχημάτων με οδηγό.
  • Χρόνος κατάρτισης σύμβασης υπηρεσιών: Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Κατάρτιση σύμβασης με υποχρέωση πληρωμής».
 4. Αμοιβή
  • Οι αμοιβές όπως απεικονίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%.
 5. Τρόπος Πληρωμής
  • Τραπεζική κατάθεση: Προπληρωμή όλου του ποσού του πακέτου ενοικίασης σε λογαριασμό της εταιρείας.
  • Πληρωμή τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή του οχήματος.
 6. Ειδικότεροι όροι ενοικίασης
  • Κατηγορίες οχημάτων
   • Κατηγορία Α: Ford Fiesta
   • Κατηγορία Β: Fiat Panda
  • Άδεια οδήγησης
   • Οι καταναλωτές, οι οποίοι επιθυμούν την ενοικίαση αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή σκάφους αναψυχής οφείλουν να διαθέτουν και επιδεικνύουν την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού.
   • Ελάχιστο όριο ηλικίας οδηγού για οποιαδήποτε ενοικίαση είναι τα είκοσι τρία (23) έτη.
   • Ο οδηγός οφείλει να διαθέτει άδεια ικανότητας οδηγού, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον έναν (1) χρόνο πριν.
  • Δεύτερος οδηγός
   • Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του οχήματος και από 2ο οδηγό κατά της διάρκεια της μίσθωσης. Τα στοιχεία του 2ου οδηγού πρέπει να δηλωθούν στην Εταιρεία πριν την ενοικίαση του οχήματος, και ο οδηγός θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.2.
  • Επιτρεπόμενες περιοχές
   • Η ενοικίαση όλων των οχημάτων ισχύει αποκλειστικά για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.
   • Απαγορεύεται ρητά η μετάβαση των οχημάτων στο εξωτερικό.
   • Η επιβίβαση των οχημάτων σε πλοίο επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας της Εταιρείας.
  • Εγγύηση
   • Για οποιαδήποτε ενοικίαση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας, η Εταιρεία θα δεσμεύει ως εγγύηση από την πιστωτική/χρεωστική κάρτα που θα δηλώσει ο καταναλωτής, ένα ποσό ανάλογα με την κατηγορία του ενοικιαζόμενου οχήματος. Ειδικότερα:
    • Κατηγορία Α: 550,00 ευρώ
    • Κατηγορία Β: 650,00 ευρώ
   • Το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται ολοσχερώς στον καταναλωτή μετά τη λήξη της ενοικίασης, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των ειδικότερων προϋποθέσεων της ενοικίασης. Η αποδέσμευση του ποσού της εγγύησης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έως και δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη της ενοικίασης.
   • Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά παράβαση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή με αποκλειστική ευθύνη του Οδηγού, το ποσό της εγγύησης θα παρακρατείται από την Εταιρεία ως αποζημίωση, με την επιφύλαξη διεκδίκησης περαιτέρω μελλοντικών αξιώσεων.
  • Παραβάσεις – Πρόστιμα – Διοικητικές Ποινές
   • Κατά την ενοικίαση οποιουδήποτε οχήματος, όλες οι παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν πρόστιμα ή άλλες διοικητικές ποινές, βαρύνουν πλήρως τον Καταναλωτή.
  • Ασφάλιση
   • Όλα τα οχήματα και οι εξουσιοδοτημένοι από την Εταιρεία οδηγοί αυτών είναι ασφαλισμένοι για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.
   • Οδική βοήθεια: Η οδική βοήθεια και η φροντίδα ατυχήματος παρέχεται όλο το 24ώρο. Στις περιπτώσεις ακινητοποίησης λόγω χαμηλής ισχύος της μπαταρίας του οχήματος, ισχύει χρέωση για την μεταφορά στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Εταιρείας, η οποία επιβαρύνει τον Καταναλωτή.
  • Απαλλαγή ευθύνης
   • Βάσει του ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
  • Εξαιρέσεις από την προστασία της ασφάλισης
   • Βάσει του ασφαλιστήριο Συμβολαίου
   • Από την ανωτέρω αναφερόμενη ασφάλιση εξαιρούνται τα προσωπικά αντικείμενα του οδηγού και των επιβαινόντων, η απώλεια των οποίων επιβαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή.
  • Πολιτική χρέωσης καυσίμων
   • Πριν την παράδοση του οχήματος προς ενοικίαση στον Καταναλωτή, γίνεται καταγραφή της ακριβούς ποσότητας καυσίμων που βρίσκεται στο ρεζερβουάρ του οχήματος. Ο Καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμων, που το παρέλαβε, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμφωνητικό εκμίσθωσης.
    • Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιστρέψει το όχημα με την προβλεπόμενη ποσότητα καυσίμων, επιβαρύνεται με την αξία των υπολειπόμενων καταναλωθέντων καυσίμων, πλέον του ποσού των τεσσάρων (4,00€) ευρώ ανά υπολειπόμενο λίτρο.
    • Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Καταναλωτής επιστρέψει το ενοικιαζόμενο όχημα με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από την αναγραφόμενη, δεν δύναται να αξιώσει επιστροφή χρημάτων.
   • Ο Καταναλωτής οφείλει να χρησιμοποιεί τον ακριβή τύπο καυσίμων, που θα του υποδειχθεί από την Εταιρεία.
  • Ορθή χρήση οχημάτων
   • Ο καταναλωτής οφείλει να οδηγεί με σύνεση και επιμέλεια, καθώς και να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κάθε φορά ισχύει, αλλά και από ειδικότερους νόμους και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα εξής:
    • Απαγορεύεται η μεταφορά τρίτων προσώπων, πέραν των καταγραφόμενων ως επιβαινόντων, με ή χωρίς αμοιβή.
    • Είναι υποχρεωτική η χρήση της ζώνης ασφαλείας τόσο για τον οδηγό, όσο και για τους λοιπούς επιβαίνοντες.
    • Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του οχήματος, τόσο κατά την οδήγηση όσο και κατά τη στάθμευση.
    • Είναι υποχρεωτική η τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ταχύτητας εντός και εκτός πόλεων.
    • Απαγορεύεται η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ, πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παράδοση του οχήματος.
    • Απαγορεύεται η χρήση απαγορευμένων ουσιών, πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της οδήγησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παράδοση του οχήματος.
    • Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
   • Μέγιστη χρήση οχήματος
    • Η μέγιστη ημερήσια χρήση του οχήματος ανέρχεται στα εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.
    • Σε περίπτωση μίσθωσης, η ισχύς της οποίας είναι μηνιαία, η μέγιστη χρήση ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόμετρα.
    • Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων μέγιστης χρήσης, η Εταιρεία δύναται να επιβάλλει επιπρόσθετες χρεώσεις.
   • Παράδοση – Παραλαβή οχήματος
    • Τόσο η παράδοση όσο και η παραλαβή των οχημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
     • Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την παραλαβή ή παράδοση του οχήματος σε διαφορετική τοποθεσία, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία πριν την κατάρτιση του συμφωνητικού εκμίσθωσης για τον τόπο και χρόνο της παράδοσης ή παραλαβής και να λάβει τη ρητή έγκριση της Εταιρείας.
     • Η παραλαβή ή παράδοση σε μέρος διαφορετικό από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας χρεώνεται επιπρόσθετα, ανάλογα με την εκτίμηση της Εταιρείας.
    • Επιπρόσθετα αξεσουάρ αυτοκινήτου
     • Η προσθήκη διάφορων αξεσουάρ στο ενοικιαζόμενο όχημα επιβαρύνει τον καταναλωτή. Ειδικότερα:
      • GPS: Χρέωση 2 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης.
      • Παιδικά καθίσματα: Χρέωση 2 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης.
      • Αντιολισθητικές αλυσίδες: Χρέωση 5 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης.
 7. Ενοικίαση επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. με οδηγό
  • Τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης εκμισθώνονται με σύμβαση ολικής μίσθωσης μέσω προκρατήσεως ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών.
  • Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€).
   • Η Εταιρεία δύναται να προσαρμόζει το ανωτέρω ποσό με βάση την εκτίμηση της.
   • Σε περίπτωση λήξης της ανωτέρω σύμβασης ολικής μίσθωσης πριν τη συμπλήρωση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας των τριών (3) ωρών, το συμφωνηθέν τίμημα βαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή.
 1. Υπαναχώρηση – Ακύρωση
  • Στις συμβάσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίες νοούνται ως ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν παρέχεται στον Καταναλωτή δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, δυνάμει της παρ. 3ζ του άρθρου 3α της ΥΑ 5338/2018.
  • Ακυρώσεις κρατήσεων
   • Ο Καταναλωτής δύναται να προβεί στην ακύρωση της κράτησης του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
   • Για ακυρώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα με την ημερομηνία κράτησης, ο Καταναλωτής δεν θα χρεωθεί με οποιοδήποτε τέλος κράτησης.
    • Σε περίπτωση προπληρωμής του κόστους του πακέτου ενοικίασης, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Καταναλωτή το συνολικό ποσό με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής για την καταβολή.
     • Τυχόν έξοδα που αφορούν τη συναλλαγή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Καταναλωτή.
    • Για ακυρώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα έως και τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία κράτησης, ο Καταναλωτής θα χρεωθεί με τέλος κράτησης ύψους 20 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στον Καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή.
     • Τυχόν έξοδα που αφορούν τη συναλλαγή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Καταναλωτή.
    • Για ακυρώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ημερών πριν από την ημερομηνία της κράτησης, ο Καταναλωτής θα χρεωθεί με τέλος κράτησης, το οποίο αντιστοιχεί στο ήμισυ της συνολικής αξίας της κράτησης.
    • Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν πραγματοποιήσει ακύρωση της κράτησης και δεν παραλάβει το όχημα κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία κράτησης, τότε η Εταιρεία θα παρακρατήσει όλο το καταβληθέν ποσό ως αποζημίωση.
 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης
  • Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης
  • Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 2. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.
 3. Πολιτική προστασίας δεδομένων
  • Όπως αυτή αποτυπώνεται εντός της ιστοσελίδας https://www.dpa.gr
  • Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 4. Η Εταιρεία υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 6. Δωσιδικία
  • Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας.
 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.